Mali Hizmetler Müdürlüğü

KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER
Belediye gelirlerinin tahsilat oranını arttırmak, stratejik plan, performans programı ve yıllık yatınm programlarına bağlı olarak kaynaklann etkin. verimli ve tasarruflu kullamlmasını sağlamak, ödemeleri takip etmek.

GELİR BİRİMİ
Gelir birimi sorumluluk alanı içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.u.H. Kanunu, 213 sayılı V.U.K., 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunu, 3065 sayılı K.D.V. Kanunu, 2886 sayılı D.İ.K.' nu, Belediye Gelirleri Kanununa Eklenen Mükerrer 44.cü maddesindeki Ç.T.V. Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve Diğer mevzuatlardan doğan Vergi, Harç, Ücret, Para Cezalan, Kira, Ecrim İsli, Şartlı ve Şartsız Bağış, Paylar gibi her türlü alacakların Tarh, Tahakkuk, Takip ve Tahsilini yapar.

GİDER BİRİMİ
Gider Birimi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer yasalar çerçevesinde Belediyemiz birimleri tarafından tahakkuka bağlanarak ödenmek üzere müdürlüğümüze gönderilen ödeme evraklarını tetkik ederek ödemeyi hazır hale getirir. Belediyemiz hizmetlerinden dolayı doğan personel, esnaf, müteahhitlik ve her türlü ödemelere ilişkin giderlerin yapılması ve gelirlerimizin muhasebe kayıtlan altına alınması birimimiz tarafından yapılmaktadır.
- Birimlerin bütçelerini birleştirerek kurum bütçelerini oluşturmak ve ilgili makamlara sunmak;
- Birimlerden gelen ödeme emirleri ve muhasebe işlem fişlerindeki tutarları ilgiilerine ödemek;
- Belediyemiz gelirlerini hesaplara intikal ettirmek ve kayıtlarını tutmak;
- Kesin hesap ve Bilançoyu çıkarmak ve ilgili makamlara sunmak;
- Harcamaların Bütçe tertiplerine uygun olarak yapılması takip ve temin etmek;
- Kurumun taşınır ve taşınmaz mallarına ait envarterini tutmak
- Birimlerden gelen taahhütlerin iç kontrolünü yapmak;
- Birimlere gerektiğinde danışmanlık yapmak;
- Kurum gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatını yapmak;
- Mali raporları düzenlemek;
- Yasal Ödemeler ve borçların süresinde ödenmesini sağlamak;
- İç ve Dış denetçilere denetim vermek
- 5018 sayılı kanun ile verilen diğer görevleri yerine getirmek;
- Kanunların verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek;

MİSYONUMUZ
Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, belediyemiz mali hizmetlerinin sunulmasında kaynakların, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine ederek analiz, planlama, eş güdüm çalışmalarını hazırlamak ve izlemlerimizi paydaşlarımızla işbirliği içinde yerine getirmektir.

DEĞERLERİMİZ
- Katılımcılık
- Süreklilik ve Mükemmellik
- Fırsat Eşitliği
- Evrensel Hukuk İlkelerine Bağlılık
- İşbirliği ve Dayanışma
- Nesnellik
- Yaratıcılık ve Yenilikçilik
- Sorumluluk Bilinci 
- Paydaş Memnuniyeti
- Güvenirlik
- Çözüm Odaklılık
- Saydamlık
- Süreklilik

 

 

Ad Soyad Görevi
Yener ÖZER Mali Hizmetler Müdür V.